Al. N.M.P. 1 lok. nr 2

42-202 Częstochowa

691-35-88-33

[email protected]

Rodo

Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Mietelska,
42-202 Częstochowa, Al. N.M.P. 1 lok. 2, NIP 9491915646

Pragnę Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Mietelska z siedzibą Al. N.M.P. 1 lok. 2, 42-202 Częstochowa, NIP 9491915646.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO tj. w związku z koniecznością wykonania umowy/ usługi prawniczej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą , przed zawarciem umowy, a także gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
3. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy/ usługi prawniczej na podstawie zawartej umowy pisemnej bądź ustnej oraz utrzymywania kontaktów między innymi z różnymi instytucjami publicznymi m.in. urzędami miasta i gminy, urzędami skarbowymi, sądami, komornikami, policją, prokuraturą, strażą miejską, strażą pożarną, urzędami pocztowym i kurierami.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy, o których mowa w pkt. 3.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora wynikający z celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Państwa uprawnień wynikających z celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Pana/Pani uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm.
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować w szczególności odmową zawarcia i realizacji umowy/usługi prawniczej.